შეხვდი მომავალს

 

ტურიზმი და კულტურული მემკვიდრეობა

line-middle

უნივერსიტეტი ლუმიერ 2 ლიონი – თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი

 

დიპლომის ტიპი: მაგისტრის ხარისხიორმაგი დიპლომი

აღწერა

ტურიზმის ეს პროგრამა კონცენტრირებულია კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების გაზრდაზე და მიმართულია ახალგაზრდა ბაკალავრიატებზე, რომლებსაც სურთ საქართველოს ტურიზმის სექტორის განვითარება, ქვეყნის მდიდარი მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის წინ წამოწევით. სტუდენტები ისწავლიან სექტორის შესაბამისი ბიზნესების აწყობას, ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ღირებულების გაზრდის წინაშე არსებული გამოწვევების დიაგნოსტიკისა და ანალიზის უნარების შემუშავებით. ისინი ასევე გაეცნობიან სხვადასხვა ინსტრუმენტებსა და მეთოდოლოგიებს, რომლებიც უნდა გამოიყენონ ინდივიდუალური და ჯგუფური პროექტების და სავალდებულო სტაჟირების დროს, რომელიც პროგრამის დასრულებისთვის აუცილებელ ECTS ქულებად ჩაითვლება. ეს პროგრამა შემუშავებულია სტუდენტებისთვის, რომლებიც უკვე ფლობენ ფრანგული ენის საკმარის დონეს (მინიმუმ B1), ვინაიდან ფრანგი პროფესორები ლექციებს ფრანგულ ენაზე ჩაატარებენ. პროგრამა მოიცავს ერთ სემესტრიანი მობილობის სქემას საფრანგეთში და სავალდებულო სტაჟირებას საფრანგეთში, ან სხვა ქვეყანაში. პროგრამის დასრულება დამოკიდებული იქნება სტაჟირების შემაჯამებელი თეზისის წარდგენაზე, როგორც ფრანგი, ისე ქართველი  პროფესორების ჟიურის წინაშე. კურსდამთავრებულები შეძლებენ სასტუმროებთან, ტურისტულ ცენტრებთან და შესაბამის სახელმწიფო სააგენტოებთან თანამშრომლობას, ვიზიტორებისთვის მაღალი ხარისხის ტურების დასაგეგმად, რომლებიც, თავის მხრივ მოიცავს საქართველოს ისტორიის, ქართული სამზარეულოს, ღვინის და მუსიკის გაცნობას. მოკლედ, ისინი შეძლებენ ტურისტებისთვის ქართული სულის ჩვენებას და მათთვის ყველაზე საინტერესო გამოცდილებების მიყიდვას. ამ სფეროში ფრანგული გამოცდილების დამსახურებით, ვინაიდან საფრანგეთი მსოფლიოს ნომერ პირველი ტურისტული მიმართულებაა, პროგრამის კურსდამთავრებულებს ასევე ექნებათ ყველა საჭირო იარაღი ევროპელი და დასავლელი ტურისტების მოთხოვნებისა და მოლოდინების შესაბამისი ტურების შესამუშავებლად; ახალი ტიპის მომხმარებლებისა და ტურისტების საქართველოში მოსაზიდად.

 

პროგრამის სტრუქტურა

პირველი კურსი

პირველი და მეორე სემესტრი ტარდება თსუ-ში.

სტუდენტები ლექციებს გაივლიან როგორც ქართველ, ისე ლიონის მეორე უნივერსიტეტის ფრანგ პროფესორებთან, მათი საქართველოში სასწავლო ვიზიტების დროს.  

მეორე კურსი

მესამე სემესტრი ტარდება ლიონის მეორე უნივერსიტეტ ლუმიერში – Université Lumière Lyon 2.

მეოთხე სემესტრი ძირითადად მოიცავს სტაჟირებას და დიპლომის დაცვას ფრანგულ-ქართველი ჟიურის წინაშე.

 

პროგრამის ლექციები:

  • საერთაშორისო სტუმართმოყვარეობის მენეჯმენტი
  • მდგრადი ტურიზმის განვითარება
  • მიმართულებების მენეჯმენტი
  • ტურიზის მარკეტინგის სტრატეგიები
  • კულტურული და აღმოჩენების ტურიზმი (ფრანგულად)
  • თანამედროვე ტურიზმის მიდგომები და ინსტრუმენტები (ფრანგულად)
  • ტურისტული პროექტების მენეჯმენტი (ფრანგულად)
  • კულტურული მემკვიდრეობის ღირებულების გაზრდის პროექტების მენეჯმენტი (ფრანგულად)
  • დიაგნოსტიკა და პროექტის მენეჯმენტი (ფრანგულად)
  • ფრანგული ენის კურსები

 

პროფესიული გამოცდილება

პროგრამის დასრულებისთვის, მეოთხე სემესტრის (მეორე კურსი) განმავლობაში სტუდენტები უნდა ჩაერთონ ტურიზმის პროფესიულ პრაქტიკაში. სამაგისტრო ნაშრომი შედგება სტაჟირების ანგარიშის ნაშრომისგან, რომელსაც სტუდენტი დაიცავს ფრანგულ-ქართული ჟიურის წინაშე.

 

მოთხოვნები
სამაგისტრო პროგრამაში სწავლის გასაგრძელებლად, სტუდენტს უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ბაკალავრის ან ექვივალენტი აკადემიური ხარისხი და ფრანგული ენის ცოდნა B1 დონეზე (მინიმუმ), რომელიც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით სპეციალური აკრედიტაციის მქონე ინსტიტუციისგან, როგორიცაა DELF/DALF, ან უშუალოდ უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული ტესტირების შედეგებით. სტუდენტი ჩაირიცხება სამაგისტრო გამოცდის შედეგების მიხედვით (სამაგისტრო გამოცდების და სპეციალობის ინგლისურენოვანი ტესტის შედეგებზე დაყრდნობით)

 

სწავლის საფასური

ორმაგი ხარისხის პროგრამის სტუდენტები, პროგრამის 2 წლის განმავლობაში ჩარიცხული იქნებიან როგორც თსუ-ში, ასევე ლიონის მეორე უნივერსიტეტში. თსუ-ში სწავლა დაფინანსებულია საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ, ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის პროექტის ფარგლებში. სტუდენტები პარალელურად ირიცხებიან ლიონის მეორე უნივერსიტეტში. ფქუ-ს სტუდენტებისთვის, ლიონის მეორე უნივერსიტეტში სწავლის საფასურია 243€/წელიწადში, წლიური 3770€-ს ნაცვლად.

 

მობილობა

პროგრამის მესამე სემესტრი ისწავლება ლიონის მეორე უნივერსიტეტში. სტუდენტებმა შესაძლოა მიიღონ დაფინანსება Erasmus +-ისგან, საფრანგეთში მობილობის განსახორციელებლად.

 

სტაჟირება

სტაჟირება სავალდებულოა პროგრამის მეოთხე სემესტრის დროს და პროგრამის დასასრულად ითვლება. სტაჟირების გავლა შეიძლება საფრანგეთში, საქართველოში, ან სხვა ქვეყანაში.

სტაჟირებები რეგულირდება ფრანგული კანონმდებლობით: სტუდენტები დაცულები არიან სამმხრივი შეთანხმებით სტუდენტს, უნივერსიტეტს (ლიონის მეორე) და კომპანიას შორის. საფრანგეთში, 2 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის სტაჟირებები ანაზღაურებადია და სტაჟორები იღებენ მინიმუმ 525 ევროს მინიმალური კომპენსაციის სახით. ეს კანონი მოქმედებს მხოლოდ საფრანგეთის ტერიტორიაზე.

 

 

კურსის დამთავრება

სწავლის წარმატებით დასრულების შემდეგ, სტუდენტები მიიღებენ ორ ხარისხს: ერთ მაგისტრის ხარისხს თსუ-სგან (120 ECTS ქულა) და ერთ მაგისტრის ხარისხს (120 ECTS ქულა) ლიონის მეორე უნივერსიტეტიდან. ორივე ხარისხი აღიარებულია და ხელმისაწვდომს ხდის სადოქტორო პროგრამებს (PhD) ევროპაში და ყველა იმ საერთაშორისო უმაღლესი განათლების ინსტიტუციაში, რომელიც აღიარებს ფრანგულ და ქართულ დიპლომებს.